Book One

Masada

Tet

Tet
Chayah
152
9:33
Karet
185
1:56
Moshav
193
6:50
Leshem
169
4:36
Kochot
205
5:15
Meholalot
189
8:50
Kedushah
191
6:18
Ner Tamid
186
4:07
Jachin
171
5:37

Recorded

21 Apr 1997

at

at

Avatar, New York City

Released

17 Feb 1998

DIW-933 (Japan)

Tet